top of page

Kolaborativno liderstvo: šta se dešava kada se hijerarhije izjednače?

Da li hijerarhije odozgo nadole još uvek funkcionišu u preduzećima? Ili danas lideri treba da pronađu drugačiji pristup koji najbolje služi njihovim kompanijama i ljudima? Istraživanje koje utvrđuje kako članovi grupe komuniciraju kada postoji pretnja kaže da je kolaborativno liderstvo bolji izbor od tradicionalnih poslovnih struktura dizajniranih da pokažu moć, autoritet i kontrolu.Strukture odozgo nadole narušavaju dinamiku tima i stvaraju lošiju percepciju učinka grupe. Lindred Greer, profesor na Stanford Graduate School of Business, objašnjava: "Kada pogledate stvarne organizacije, postojanje jasne hijerarhije unutar vaše firme zapravo čini da se ljudi okreću jedni protiv drugih kada se suoče sa spoljnom pretnjom... Efikasan timski rad protiv pretnji zahteva ne hijerarhiju, već egalitarizam".


Pored ovoga, najistaknutija generacija američke radne snage — milenijalci — žele promene u načinu rada organizacija. "Milenijalci razumeju da je njihov uticaj povezan sa njihovom sposobnošću da rade kao lideri u svojoj kompaniji. U strukturama odozgo prema dole punim birokracije uzrokovane tradicionalnim strukturama moći, gotovo je nemoguće postati idealan timski igrač i pokrenuti stvarne promene. Ovo je iscrpljujuće za one koji su samomotivisani i traže ispunjenje i smisao na poslu", naveo je Lazlo Bock, bivši šef za odnose sa ljudima kompanije Google.


Da biste izbegli ove probleme, razmislite o implementaciji kolaborativnog liderstva u svoju organizacionu strukturu. Ovaj način vođenja poslovanja gradi lidere na svim nivoima i omogućava timu više participativne uloge u oblikovanju budućnosti kompanije.


U nastavku saznajte više o kolaborativnom stilu upravljanja i njegovim prednostima.


ŠTA JE KOLABORATIVNO LIDERSTVO?

Kolaborativno liderstvo predstavlja raspodelu moći i uticaja počevši od izvršnog nivoa. Međutim, ovakav način upravljanja utiče na celu kompaniju. Sa kolaborativnim liderstvom, timovi su više sinergijski organizovani i komunikativniji. Oni, takođe, razumeju kako mogu da rade zajedno da bi postigli optimalne rezultate.


Kolaborativni lideri podstiču učešće, grupno donošenje odluka i izražavanje misli, osećanja i ideja. Oni stvaraju sigurno okruženje za njihov liderski tim da otvoreno komuniciraju i donose zaključke o pravcu kompanije. Takođe, rade na tome da unesu osećaj jedinstva, drugarstva, kolektivnosti i timskog duha među članovima grupe.


PREDNOSTI KOLABORATIVNOG LIDERSTVA

U današnjem poslovnom svetu, pojedinačna osoba koja ima punu komandu i kontrolu nad kompanijom nije izvodljiva. Kolaborativnim liderstvom se optimizuje talenat u timu, što na kraju pokreće uspeh kompanije.


Neke od osnovnih prednosti kolaborativnog liderstva date su u nastavku:


  • Povećanje kreativnosti i inovativnih ideja

  • Bolji uslovi za otvorenu komunikaciju među liderima i radnicima

  • Viši nivoi angažovanja, učinka i produktivnosti zaposlenih

  • Snažniji tim koji funkcioniše sa mentalitetom da se zajedno nosi sa izazovima i problemima

  • Zaposleni sve više „prihvataju organizaciona pravila i njihov percipirani organizacioni učinak“

  • Stvaranje lidera na svakom nivou koji su sposobni da rade zajedno na produktivan, motivišući način

  • Više mogućnosti da slušate i uključite različite misli, osećanja i uverenja pre nego što donesete odluku koja utiče na članove tima

  • Održavanje elementa ljudske veze u kompanijama orijentisanim na tehnologiju


Izvor: Leaders

1件のコメント


To avoid these problems, consider implementing collaborative leadership in your organizational structure octordle. This way of doing business builds leaders at all levels and allows the team a more participatory role in shaping the future of the company.

いいね!
bottom of page