top of page

Uticaj Covid-19 u Srbiji: Novi izveštaj i poziv UN na akciju

Nova procena UN-a pokazuje da je Vlada Srbije imala dobar i blagovremen odgovor na prvi udar COVID-19. S obzirom da se kriza nastavlja, država će morati da radi na jačanju svojih zdravstvenih sistema, ubrzanju reformi u socijalnoj zaštiti i lokalnoj upravi i pružanju veće podrške malim i srednjim preduzećima. Cilj je iskoristiti krizu izazvanu pandemijom kao priliku za bolji napredak, ubrzanje tranzicije ka zelenoj ekonomiji i kontinuiranu izgradnju poverenja između institucija i građana na osnovu zajedničke odgovornosti.

Globalno, Ujedinjene nacije nastoje da zajedničkim naporima podrže države, uključujući i Srbiju, u oblikovanju kratkoročnog i dugoročnog odgovora na COVID-19. Procena socio-ekonomskog uticaja rezultat je širokog, zajedničkog napora koji uključuje agencije i programe UN-a, Vladu Srbije i predstavnike preduzeća i civilnog društva. Analiza se fokusira na zdravstvo, socijalnu zaštitu, radna mesta, mala i srednja preduzeća, makroekonomiju i multilateralnu saradnju, upravljanje i otpornost zajednice, životnu sredinu i klimatske prilike. Sistem UN-a koristiće se i za identifikovanje i predlaganje kratkoročnih i dugoročnih rešenja oporavka, sa ciljem smanjenja nejednakosti, povećanja blagostanja ljudi i obezbeđivanja zdrave budućnosti životne sredine.


“Nalazimo se u trenucima kada su kolektivna i individualna budućnost u našim rukama i jednom u životu imamo priliku da napredujemo dalje. Dok obnavljamo zdravstvene sisteme, trebalo bi da ubrzamo napore ka održivoj budućnosti i realizaciji Agende 2030”, navodi Francoise Jacob, rezidentna koordinatorka UN-a u Republici Srbiji.


“Rezultati SEIA izveštaja ukazuju da ubuduće moramo više koristiti digitalna rešenja kako bismo ojačali socijalni kapital i povećali primere dobre prakse proistekle iz krize izazvane pandemijom, poput podrške zajednice i volontera, kao i izgradnju otpornosti zdravstvenog sistema i ekonomije, kao na primer putem e-zdravlja i e-trgovine. Sveobuhvatna upotreba inovativnih digitalnih alata takođe može pomoći u izgradnji transparentnosti odlučivanja i poverenja građana u upravljačka tela. Pružanje veće podrške zelenim preduzećima je od ključne važnosti za zdravlje, životnu sredinu i osiguravanje konkurentnosti srpskih kompanija u EU i na drugim tržištima”, kaže Francine Pickup, rezidentnapredstavnica UNDP-a.


Izveštaj pokazuje da je Vlada Srbije imala pravovremen i efikasan odgovor na prvi udar COVID-19, rešavajući istovremeno zdravstvenu krizu i uticaj na ekonomiju. Zahvaljujući paketu brzog fiskalnog podsticaja, ekonomija je pokazala kratkoročnu otpornost kada su u pitanju mogućnosti oporavka od početne krize. Srbija nije imala tako dubok pad BDP-a, zaposlenosti i zarada kao što je to bio slučaj sa određenim zemljama u Evropi. Iako je verovatno da će BDP pasti imeđu 3% i 5.3% u 2020. godini, oporavak se predviđa za 2021. godinu. Pad BDP-a će generisati povećanje budžetskog deficita i odnosa duga prema BDP-u. Ovi trendovi će smanjiti vladino finansiranje koje je na raspolaganju za rešavanje strukturnih problema, a posebno stepena siromaštva, nivoa nejednakosti, dostupnosti socijalnih usluga. I ekonomske i socijalne pokazatelje treba pažljivo nadgledati tokom pandemije, ali i kasnije, kako bi se sprečio novi pad.


Izveštaj naglašava nedostatke upravljanja na lokalnom i nacionalnom nivou, preporučuje jačanje socijalnog dijaloga, nadovezujući se pritom na snažne doprinose civilnog društva, volontera iz svih društvenih slojeva, privatnog sektora i članova srpske dijaspore. Opštine su mogle da odgovore na krizu različitim nivoima kapaciteta, resursa i kreativnosti. Lekcije naučene tokom proteklih meseci ukazuju na potrebu za jačanjem mehanizama za pripravnost u slučaju vanrednih situacija i mehanizama za reagovanje na krize kako bi bili sveobuhvatniji i na taj način uključili celo stanovništvo.


Prikupljanje, analiza i upotreba pouzdanih podataka u donošenju odluka neophodni su za budućnost. Komunikacija među institucijama i građanima o takvim podacima i o dostupnim uslugama ključna je za izgradnju poverenja i otpornosti.


UN će iskoristiti rezultate za poboljšanje svog budućeg okvira saradnje sa Vladom Republike Srbije od 2021. do 2025. godine, kao i za podršku svojim partnerima u kolektivnim naporima za izgradnju budućnosti kakvu svi priželjkujemo.


Izvor: https://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/presscenter/articles/2020/seia-report.html

コメント


bottom of page